.

Biudžetinė įstaiga. K. Ladygos g. 18, Utena
Telefonas: (8-389) 61328
el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Juridinio asmens kodas: 190181633
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Gimnazijos steigėjas: Utenos r. savivaldybės taryba

1940 metų birželį Lietuvą okupuoja sovietų armija. Švietimo sistema suvalstybinta ir pradėta formuoti pagal okupantų švietimo modelį. Atleisti gimnazijos direktorius J.Aleksa ir inspektorius K.Venckūnas. Gimnazijai vadovauti pavesta Jasinevičiui. Paleidžiamas senasis tėvų komitetas, atsisakoma privalomų mokyklos uniformų, atleidžiami iš darbo tikybos mokytojai ir kunigai, likviduojama mokytojų sąjunga, o jos vietoje įkuriama Meno ir švietimo darbuotojų sąjunga. Nustojo veikusios skautų, ateitininkų ir kitos vaikų ir jaunimo organizacijos, mokiniai, priklausę Šaulių organizacijai buvo areštuojami ir tardomi. Gimnazijos vadovybei duotas įsakymas įkurti pionierių ir komjaunimo organizacijas. Imta „revizuoti“ gimnazijos biblioteką, uždrausta laikyti knygas, „kurios savo turiniu nesuderinamos su Sovietų socialistinės Lietuvos kūrybos dvasia“. Šio „valymo“ metu bibliotek neteko daug vertingų knygų. Gimnazija buvo bolševikinama ir rusinama. Artėjo pirmųjų okupacijos metų baigiamieji egzaminai, kurie buvo paženklinti birželio 14d. trėmimais. Į Sovietų Sąjungos gilumą buvo deportuota daug mokinių ir mokytojų.

1940 - 1941 mokslo metais gimnazijoje mokėsi 742 mokiniai (daugiausia žemesnėse klasėse), o vyresnėms įsteigta net suaugusiųjų mokykla (kuri veikė prie gimnazijos vakarais). Gimnazistai buvo mokomi naujų dalykų – darvinizmo, LTSR Konstitucija ir kita. Popamokinė veikla nebuvo įvairi. Mokiniai buvo mokomi dalykiniuose būreliuose, vyko literatūriniai vakarai, veikė sporto būrelis, choras.

Prasidėjęs sovietų su vokiečiais karas pakeitė padėtį savaip. Mokyklos vadovybė iki 1942 mokslo metų išliko ta pati. 1941/42 mokslo metais gimnazijoje mokėsi 1200 mokinių. Klasės buvo didelės, net po 45 mokinius klasėje. Į gimnaziją buvo priimami mokiniai išlaikę lietuvių k., vokiečių k. ir aritmetikos egzaminus ir už juos sumokėję po 1 RM.

1942/43 - 1943/44 mokslo metais gimnazijos direktoriumi dirbo Pranas Gipiškis (dėstė chemiją). Gimnazijoje buvo dirbama  dviem pamainom. Mokėsi apie 1400 mokinių, buvo 32 klasės. Artėjant frontui, vokiečių kariuomenė užėmė gimnazijos pastatus, mokiniai direktoriaus buvo išskirstyti po įvairias vietas. Mokėsi Šaulių namuose, vaistinėje, klebonijoje, name prie tilto ties Krašuonos upe, o raštinė su archyvu buvo perkelta į direktoriaus butą Daukanto gatvėje (karo metu sudegė su visu archyvu).

1944 - 1950 metai buvo vieni tragiškiausių ir sunkiausių gimnazijos istorijoje etapų. Antroji Sovietų okupacija buvo sutikta nepalankiai. Pati gimnazija atrodė skurdžiai: išdaužyti langai, išmėtytas inventorius, trūko knygų ir rašymo priemonių. Tačiau mokinių skaičius didėjo. Buvo atidaryta mergaičių gimnazija. Mokslo metai prasidėjo spalio 1d. Berniukų gimnazijoje nebuvo direktoriaus. Juo dirbo inspektorius J.Žurlys. Nuo 1944m. gruodžio gimnazijai vadovauti pavesta Antanui Kojeliui. Gimnazijoje dirbo 25 mokytojai, sudaryta 12 klasių komplektų. Gimnazijoje išliko prieškarinė 8 metų struktūra. Mokytojai privalėjo dirbti pagal nurodymus  „iš viršaus“ ir vykdyti papildomus darbus. 1947/48 mokslo metų direktoriumi paskiriamas P.Kukiešis. Po 3 mėn. nušautas.

Antanas Marčiulynas1948 metais sausio mėn. berniukų gimnazijos direktoriumi buvo paskirtas Antanas Marčiulynas, buvęs mokyklos mokytojas, nuo 1942 metų dėstęs fiziką. 1944 metų vasarą bandęs pasitraukti į Vakarus, bet nepavykus pradėjo dirbti mergaičių ir berniukų gimnazijoje. 1949 metų rugsėjo ir buvo atleistas kaip netinkantis tarybinei mokyklai.

1949/50 mokslo metais berniukų gimnazijos direktoriumi buvo paskirtas Antanas Genius, tos pačios mokyklos mokytojas, dėstęs mergaitėms Konstituciją. Jis dirbo tik metus, o vėliau iki 1965m. dirbo toje pačioje mokykloje, dėstė žemesnėms klasėms rusų kalbą.

Gimnazijoje vyko jaunatviškas gyvenimas. Mokiniai stengėsi mokytis, o mokytojai noriai dirbo su mokiniais ne tik juos mokydami, bet kiek įmanoma įnešdami į jų gyvenimą dvasinių vertybių per auklėjimo valandėles, būrelius, pokalbius. Veikė dalykiniai ir meno būreliai, per kuriuos tiek mokiniai, tiek mokytojai dvasiškai praturtėdavo.

1949 metais, išleidus nutarimą „Dėl bendro lavinimo mokyklos struktūros Lietuvos SSR“, berniukų gimnazija buvo perorganizuota į I – ąją vidurinę mokyklą su vienuolika klasių, o nuo 1950 metų prijungtos ir pradinės klasės. I – oji berniukų vidurinė mokykla peraugo į mišriąją.

DĖMESIO!!!
! Būsimas gimnaziste,

nuo gegužės 4 dienos prasideda priėmimo prašymų teikimas ateinantiems mokslo metams. 
Jei galvoji mokytis „Saulės“ gimnazijoje, tėvų užpildytą priėmimo prašymą siųsk el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

!! Priėmimo į gimnaziją tvarka.

!!! Priėmimo prašymas.

Orai Utenoje

© 2019 Utenos „Saulės“ gimnazija